Updates april 2020


Belangrijke update per 21 april 2020

Download hier een modelaanvraagformulier TOZO

Inmiddels is de TOZO uitgewerkt in een zogenaamde ‘algemene maatregel van bestuur’ (AMvB). Als gevolg daarvan kunnen wij nu een sluitend antwoord geven op de volgende veel gestelde vragen:

1. Ik heb in januari/februari nog werkzaamheden verricht waarover ik tijdens de periode van bijstand betaling ontvang (bijvoorbeeld van 1 maart t/m 31 mei). Tellen die inkomsten mee voor de TOZO?
Antwoord: Nee, bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid is verricht waaruit dat inkomen is verkregen. Dit betekent dat wanneer in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd arbeid is verricht of producten zijn verkocht waarvoor in die periode is betaald, die betaling wordt betrokken bij de bepaling van het inkomen. Wanneer er arbeid is verricht of producten zijn verkocht vóór de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd en de betaling van de factuur plaatsvindt in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd, dan wordt die betaling niet betrokken bij de bepaling van het inkomen. Wanneer er arbeid is verricht of producten zijn verkocht in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd en de betaling van de factuur plaatsvindt na de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd, dan wordt het bedrag van de factuur betrokken bij de bepaling van het inkomen.

2. Wat is precies het inkomen dat ik aan moet geven bij de TOZO-aanvraag? Moet ik daar zakelijke kosten van aftrekken?
Antwoord: Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage van 18% zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van de AMvB. Bij kosten gaat het zowel om directe kosten als indirecte kosten. Bij directe kosten gaat het om kosten die direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet. Bijvoorbeeld materiaalkosten, reiskosten, inkoopkosten van verkochte producten. Bij indirecte kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur van bedrijfspand en administratiekosten.

3. Kan ik ook in aanmerking komen voor drie maanden TOZO vanaf een later tijdstip aangezien ik nu nog enige omzet heb?
Antwoord: Ja, de TOZO geldt voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. NB Dit was eerder slechts de periode maart tot en met mei. Van groot belang is wel dat de aanvraag (ook als de bijstand voor de maanden juni, juli, augustus wordt aangevraagd) voor 1 juni 2020 wordt ingediend. Zie ook vraag 4.

4. Over welke periode kan ik bijstand aanvragen?
Antwoord: De TOZO kan worden verstrekt voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden over de periode van maart tot en met augustus 2020, uiteraard mits de zelfstandige in die maanden een inkomen heeft dat lager is dan de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm.

5. Ik ontvang van BUMA (of een andere rechtenorganisatie) een vervroegde uitbetaling van mijn collectieve vergoedingen. Worden die ‘verrekend’ met de TOZO?
Antwoord: Hier is nog geen eenduidig antwoord op te geven. Het is echter verdedigbaar dat je die inkomsten niet hoeft mee te rekenen voor de TOZO, zie ook antwoord 1. De uitbetaling ziet namelijk op een rechtenperiode over een deel van 2019. Anderzijds: later dit jaar of in 2021 zul je mogelijk een uitbetaling krijgen over de maanden waarin je ook TOZO ontving en je gemeente kan het dan ook als een soort ‘doorrollend inkomen’ beschouwen waarvan je nu ook een deel verdient.

6. Worden mijn inkomsten per maand beoordeeld of over de drie maanden gemiddeld?
Antwoord: Uit de AMvB en de artikelsgewijze toelichting blijkt dat het recht op TOZO (in tegenstelling tot de Bbz) wordt getoetst per maand. Ondanks dat de systematiek van de vaststelling van het recht op algemene bijstand per maand niet optimaal aansluit bij de administratie- en inkomenscyclus van zelfstandigen, ziet het kabinet in het kader van deze tijdelijke noodregeling geen beter alternatief.

7. Mijn partner is ook zelfstandige en heeft ook weinig tot geen inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Kunnen we allebei een TOZO-uitkering aanvragen?
Antwoord: Nee, slechts één van de partners (de minst verdienende) kan de TOZO aanvragen. De regering erkent dat dit misschien niet optimaal is, maar wil alleen afwijken van de huidige Bbz-regeling wanneer dat gerechtvaardigd is om uitvoeringstechnische redenen.

Aanvullende informatie
Wij wijzen je graag eerst op drie websites met aanvullende informatie en veelgestelde vragen over de door de Rijksoverheid genomen steunmaatregelen:
Stichting Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een handreiking geschreven met zeer praktische veel gestelde vragen en antwoorden over de TOZO en als bijlage een Modelaanvraagformulier TOZO.
De website van de KvK heeft een speciaal coronaloket. Het KvK-adviesteam van het Coronaloket kan ook worden gebeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op het nummer 0800-2117. De KvK beantwoordt ook Tweets @KvK-NL. Vragen worden ook in het Engels beantwoord.
De Rijksoverheid heeft leidende informatie over alle steunmaatregelen, in het bijzonder wijzen we je op de berichtgeving over de TOZO.

Laatste vangnet: algemene bijstand
Indien je niet in aanmerking komt voor de TOZO of een WW-uitkering dan kun je in het uiterste geval mogelijk terugvallen op een algemene bijstandsuitkering. Let op: bij de algemene bijstand is in tegenstelling tot de TOZO wél een vermogens- en partnerinkomenstoets van kracht! Lees voor alle voorwaarden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
Let op: in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kun je met een eigen (koop)huis onder bepaalde omstandigheden wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering, lees er hier meer over.
Voor meer informatie over de aanvraag van een bijstandsuitkering neem je contact op met de Sociale Dienst van de gemeente van je woonplaats.