Lobby

Lobby update

2 november 2023. Regelingen voor zzp’ers
Laat geen geld liggen; er zijn subsidies voor jouw broodfonds/pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere regelingen.

Zelfverzekerd regeling
De Zelfverzekerd regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl

Zekere Zaak regeling
De Zekere Zaak regeling stimuleert organisaties in de culturele en creatieve sector om zzp’ers in vaste dienst te nemen.
zekerezaak.oogvoorimpuls.nl

Nu voor Later regeling
De Nu voor Later regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om (meer) te gaan sparen voor hun pensioen.
nuvoorlater.oogvoorimpuls.nl

Zzp’ers en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector kunnen nu tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen (of zolang het budget reikt). Zo worden nog meer zzp’ers en organisaties in de culturele en creatieve sector gestimuleerd om hun bedrijfsvoering en beroepspraktijk te versterken. Ga naar oogvoorimpuls.nl om een aanvraag in te dienen.

17 oktober 2023. Sectoraal convenant over fair practice, fair share, fair chain
Platform ACCT werkt aan een sector convenant tussen werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/opdrachtnemers. Deze moet concreet invulling geven aan het aspect fair pay uit de Fair Practice Code. Aan de opdrachtnemerszijde zit de Creatieve Coalitie aan tafel, mede namens Nieuw Geneco. Aan de andere kant van de tafel zitten de werkgeversorganisaties waaronder de Federatie Cultuur. Doel is in het tweede kwartaal van 2024 het convenant klaar te hebben.

19 september 2023. BTW verhoging voorlopig van de baan; indexatie blijft achter.
De btw-verhoging is gelukkig voorlopig van de baan. Maar blijft een risico. De Miljoenennota biedt weinig oplossing voor de aldoor stijgende lasten. Indexatie blijft over de hele breedte achter. Ook bij de fondsen.

19 september 2023. Miljoenennota
In de Mijoenennota is € 170 miljoen per jaar extra voor cultuur opgenomen. Daarmee wordt geïnvesteerd in fair pay, bibliotheken, de cultuurkaart (mbo, vo), digitalisering en erfgoed. Ook de inzet van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke opgaven krijgt een extra impuls. Lees de volledige Miljoenennota en begrotingen hier. Kijk voor cultuur, erfgoed en media in de begroting van het ministerie van OCW, bijlage VIII.

19 september 2023. 34,1 miljoen voor fair practice 2025-2028
Demissionair Staatssecretaris Uslu wil dat culturele instellingen die vanuit de basisinfrastructuur (BIS) geld van de Rijksoverheid ontvangen, aan de slag gaat met fair practice voor makers. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor de beloning van bijvoorbeeld artiesten, technici en makers. In de komende BIS-periode, die loopt van 2025 t/m 2028, trekt staatssecretaris Uslu hier jaarlijks € 34,1 miljoen voor uit. Lees meer Blijven investeren in talent en cultuur | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

19 september 2023. Raad voor Cultuur zet in op fundamentele herziening cultuurbestel 
De Raad voor Cultuur adviseert eind 2023 over de beoogde vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029. Daarnaast bereidt de raad de beoordeling van subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) in de periode 2025-2028 voor. Ook brengt de raad – in het Herdenkingsjaar Slavernijverleden – advies uit over de omgang met koloniale archieven. Dat staat in het vandaag gepubliceerde werkprogramma voor 2023-2024.

29 augustus 2023. Podcast De kunst van het geven
In de podcast ‘De kunst van het geven’ gaat cultuurjournalist en podcastmaker Veerle Corstens op pad en spreekt met makers, donateurs, en alles wat daar tussenin zit over de mogelijkheden rondom geven aan kunst. Hoe is het om een donatie te doen, hoe kun je als maker mensen bewegen om jouw kunst te steunen en wat levert het beide partijen op? In zes afleveringen gaat zij op onderzoek uit hoe en aan wie zij haar 570 euro wilt doneren.

17 juli 2023. EU Report: The status and working conditions of artists
In juli verscheen een nieuw rapport van deskundigen van vooral Ministeries van Cultuur uit alle 27 lidstaten over de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector binnen de EU (The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals Report of the OMC (Open Method of Coordination) group of EU Member States’ experts). Het rapport wijst op de zwakke punten in de status van creatieve professionals binnen de arbeidsmarkt en m.b.t. sociale zekerheid, brengt de verschillen in beleidsaanpak in beeld en doet aanbevelingen ter versterking van de positie, sociale veiligheid, fair practice, vaardigheden en leven-lang-leren en artistieke vrijheid.

17 juli 2023. Politiek wil btw-tarief verhogen voor cultuur: klap voor Fair Pay
Het demissionaire kabinet is voornemens om de btw op cultuur te verhogen van 9% naar 21%. Dat schreef demissionair staatssecretaris Van Rij (financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is niet alleen slecht nieuws voor iedereen die van kunst en cultuur houdt, maar het is vooral slecht nieuws voor de zzp’ers die in de culturele sector werken. Veel culturele instellingen kunnen de btw niet terugvragen. Zzp’ers worden dan ineens 12% duurder zonder dat zijzelf daar iets aan verdienen. Dit zou een klap betekenen voor de implementatie van Fair Pay. Nieuw Geneco en de  Creatieve Coalitie roepen de politiek op: zeg nee tegen een hoge btw.

15 mei 2023. Fair Pay verplicht vanaf 2025
Een eerste grote stap naar een eerlijke beloning is gezet: per 2025 wordt Fair Pay verplicht voor culturele instellingen die geld ontvangen uit de basisinfrastructuur (BIS). Staatssecretaris Gunay Uslu omarmt het verplicht stellen van een eerlijke beloning in de sector. De Creatieve Coalitie, én haar 44 lidorganisaties, dringen al jaren aan op verplichtstelling van Fair Pay. Dit is fantastisch nieuws voor werkenden in de sector, hoewel de strijd daarmee nog niet is gestreden. Lees verder…

20 april 2023. Verplichte AOV
In het regeerakkoord is afgesproken dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor alle zelfstandigen. Deze maand heeft Minister Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer de uitwerking van deze plannen opgetekend. De plannen zijn een voorproefje van het wetsvoorstel dat deze zomer openbaar wordt.

De belangrijkste punten*:

 • De verplichte AOV voor zelfstandigen gaat op zijn vroegst ingevoerd worden in 2027.
 • De verzekering kent een wachttijd van een jaar en gaat maximaal het minimumloon uitkeren.
 • De verzekering kent een acceptatieplicht en zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgevoerd door het UWV.
 • De premie zal 7,5% a 8% van het laatstverdiende inkomen bedragen.
 • Je betaalt alleen premie over het inkomen tot 143% van het minimumloon (=€33.187,-) Dit zal dus neerkomen op maximaal €207,42 per maand aan premie.
 • De verplichting geldt voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting (eenmanszaken). De verplichting geldt NIET voor resultaatgenieters (inkomen uit overige werkzaamheden).

*Bron: oa zipconomy

8 februari 2022. Nieuw cultuurstelsel (BIS)
Staatssecretaris Uslu is bezig met de voorbereiding voor de procedure BIS 2025-2028. Woensdag 8 februari vond er een aftrapbijeenkomst plaats over een nieuw cultuurstelsel dat de huidige BIS-wetgeving op termijn moet vervangen. De Creatieve Coalitie was hierbij aanwezig namens de makers, samen met een doorsnede van BISinstellingen. In maart gaat staatssecretaris Uslu een adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur over de toekomst van het stelsel.

Er komt voor de zomer een brief met de uitgangspunten en beleidskaders voor de inrichting van de volgende subsidieperiode (BIS). Er komt ook een brief over het proces voor en de vervolgstappen naar versterking van de arbeidsmarktpositie van werkenden binnen de culturele en creatieve sector. In de brief worden de uitkomsten en ervaringen van de impulsregelingen en de ketentafels betrokken. Ook onderzoek naar fair pay staat dit voorjaar in de planning.

7 februari 2022. Collectief onderhandelen voor zzp
Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels, dat is de belangrijkste boodschap van de kartelwaakhond ACM in hun nieuwe leidraad tariefafspraken zzp. De ACM geeft met de leidraad een vertaling van Europees beleid. Hiermee wordt weer steviger bevestigd dat het toegestaan is om collectief afspraken te maken voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Deze stap is er weer een in een proces van jarenlange lobby en een rechtszaak over dit onderwerp. Lees meer in de publicatie ACM.

31 januari 2022. Cultuurmonitor
De Boekmanstichting presenteerde op 31 januari de jaarrapportage 2022 van de cultuurmonitor. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de technici en zzp’ers in ondersteunende functies hebben de culturele sector verlaten.

21 november 2022. Extra geld voor cultuur
Vanaf komend voorjaar wordt er structureel ongeveer € 400 miljoen extra uitgetrokken voor scholen en door de overheid bekostigde culturele instellingen. Met dit geld kunnen de hogere kosten door inflatie en vooral de stijgende energierekening worden opgevangen. Dat maakte het kabinet op 21 november bekend in de Najaarsnota die naar de Kamer is verstuurd.

14 november 2022. Wetgevingsoverleg Cultuur en stemming moties
Maandag 14 november voerde de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg cultuur (WGO) met Staatssecretaris Uslu. Tijdens het overleg zijn er enkele relevante moties ingediend. Zoals een motie van Groen Links die het kabinet vraagt om de mogelijkheid om de Fair Practice Code te verplichten, als voorwaarde bij de nieuwe ronde cultuursubsidies. Deze motie is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Een motie van de SP die het kabinet verzoekt ervoor zorg te dragen dat techreuzen en audiostreamingdiensten een eerlijke bijdrage leveren aan de inkomenspositie van makers. Deze motie is aangehouden. Nog een motie van de SP over het op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten. Deze motie is aangenomen. En een motie van de Partij van de Dieren die het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe concrete stappen kunnen worden gezet om culturele instellingen en activiteiten te verduurzamen. Deze motie is aangenomen. Zie hier  (onder punt 4) een overzicht van alle ingediende moties tijdens het WGO en de stemminguitslagen.

 

Bijdrage voor zzp’ers: Oog voor Impuls
Veel zzp’ers of hybride werkenden in de creatieve en culturele sector hebben geen verzekering of andere voorziening voor het mislopen van inkomsten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het programma Oog voor Impuls biedt zzp’ers of hybride werkenden in de culturele en creatieve sector een tijdelijke bijdrage in de kosten voor een AOV of broodfonds.De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulans van € 125,- en vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden. De regeling geldt momenteel tot en met december 2023 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022). Lees meer op de website of doe meteen een aanvraag op www.oogvoorimpuls.nl

1 oktober 2022. Europese richtlijn Collectief onderhandelen
Op 29 september 2022 publiceerde de Europese Commissie een Europees richtsnoer waarmee zzpers (eindelijk) collectief mogen onderhandelen over hun tarieven. Dit richtsnoer onderbouwt de eerder door de ACM gegeven mogelijkheid om collectief te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden voor bepaalde zzp’ers. Dit is dus een belangrijke stap richting een betere onderhandelingspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, én een groot succes in de lobby.

Het collectief maken van prijsafspraken door ondernemingen was in Nederland jaren bij wet verboden om de consument te beschermen tegen kartelvorming. Een kartelafspraak is een afspraak tussen ondernemingen die de concurrentie tegenhoudt. Zo is het dus verboden om prijsafspraken te maken, want consumenten zouden hierdoor teveel kunnen betalen.

Echter werden zzp’ers óók als ondernemingen gezien. Daarom was het niet toegestaan om voor welke zzp’ers dan ook (minimum)tariefafspraken te maken. Met de nieuwe richtlijn wordt dit wel mogelijk. Daarmee wordt onderkend dat sprake is van een ongelijke onderhandelingspositie, waarin de kwetsbare positie van zzpers beter beschermd moet worden, bijvoorbeeld door collectieve (minimum)tarieven.

20 september 2022. Prinsjesdag: Cultuurbegroting
Er gaat vanaf volgend jaar 170 miljoen euro meer naar de culturele en creatieve sector. Van de extra 170 miljoen euro uit het regeerakkoord wil staatssecretaris Uslu 66 miljoen euro reserveren om de positie van makers en werkenden te verbeteren. Dit bedrag is eerder al aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu definitief opgenomen in de Miljoenennota. De staatssecretaris van Cultuur en Media maakt in de oktoberbrief bekend waar het geld precies naartoe gaat. Dan komt ook het besluit over verlenging van het stelsel. Op 14 november volgt het debat over de cultuurbegroting.

De Taskforce culturele en creatieve sector had vlak voor Prinsjesdag nog een  brandbrief gestuurd met een oproep voor meer financiële steun.

19 september 2022. Corona update
Het najaar is begonnen: er wordt weer gevaccineerd, besmettingen lopen op, maar een probleem is dat met deze Omikron-variant nog niet. Er is echter wel alle reden om kritisch te zijn, want op andere scenario’s is het kabinet niet goed voorbereid. Dat was ook de zorg van de Tweede Kamer in het debat, en die van expert Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) tijdens de technische briefing voorafgaand aan het debat. Ze noemde zes punten, en een van die zes kritiekpunten is het ontbreken van een plan om te gaan met mensen in kwetsbare flexibele arbeidsrelaties zoals zzp’ers. Haar inbreng sloot naadloos aan bij die van de taskforce, Jeroen Bartelse sprak namens de culturele en creatieve sector ook in de Tweede Kamer. Bekijk hier de briefing en via deze link het commissiedebat. Het MITadvies vind je hier. Het debat in de Tweede Kamer wordt voortgezet, er komt ook een apart wetgevingsoverleg over juridische instrumenten, zoals verplicht testen voor toegang (3G/1G). Daar is nu geen goede wettelijke basis voor.

16 september 2022. Fair Practice en de Raad voor Cultuur 
De Raad voor Cultuur presenteerde haar werkprogramma 2023. De arbeidsmarktsituatie voor makers en andere werkenden in de sector staat al jaren op de agenda, dat knelpunt moet worden aangepakt vindt de Raad. Er komt een nieuw advies over de arbeidsmarkt. Ook gaat de Raad monitorgesprekken houden met BIS-instellingen. De toepassing van de Fair Practice Code is een van de onderwerpen.

Ook de Algemene Rekenkamer, het instituut dat de jaarverslagen van alle ministeries controleert, gaat dit jaar aandacht besteden aan het Fair Practice-beleid van OC&W. Er gaan gesprekken gevoerd worden met leden van de Creatieve Coalitie. In mei 2023 rapporteert de Rekenkamer.

14 september 2022. Energie
Er wordt flink gelobbyd over de compensatie voor de gestegen energielasten in de culturele sector, met daarbij ook aandacht voor zzp’ers. Lees hier de Kamervragen over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector van GroenLinks en D66. Podia trekken aan de bel. Bij de Algemene Politieke Beschouwing was energielasten ook het thema, de Kamer nam verschillende moties aan, waaronder ook een motie om cultuur te compenseren. Er wordt gewerkt aan een regeling Tegemoetkoming Energierekening (TEK), en er wordt gesproken over een aparte regeling voor publieke sectoren. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector mengt zich actief in deze lobby die met OCW, EZK en BZK wordt gevoerd. Bij de Financiële Beschouwingen is energie ook het onderwerp van debat. Het gaat om miljarden aan extra compensatie. De nota van minister Kaag op de moties en politieke afspraken vind je hier.

5 juli 2022. Kunstenbond klaagt de Nederlandse staat aan.
Kunstenbond stelt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de verliezen die zzp’ers in de culturele en creatieve sector hebben geleden door een gebrek aan noodsteun tijdens de coronapandemie.
Als het kabinet niet binnen 28 dagen met een voorstel komt om deze zelfstandigen te compenseren, daagt de Kunstenbond de staat voor de rechter.
We weten dat talloze componisten en andere zzp’ers uit onze achterban zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen ivm het uitblijven van steun. Ben jij een van hen? Geef dan hier je gemiste inkomsten door: 👉https://kunstenbond.nl/klaagtaan/
De actie van de Kunstenbond wordt gesteund door negen zzpers, waaronder componist Vanessa Lann. Nieuw Geneco en De Creatieve Coalitie onderschrijven de actie van harte en hopen op spoedige oplossing voor alle getroffen zzpers. Zie ook artikel in de Volkskrant.

30 juni 2022. Uitwerking sectorplan corona
Vrijdag 1 juli levert de taskforce culturele en creatieve sector een uitwerking van onze al eerder ingediende plannen. Deze uitwerking moet vervolgens weer met alle andere ‘sectorplannen corona’ door het kabinet besproken en getoetst worden.
Voor ons een belangrijk punt: er moet steun komen als de overheid of de sector zelf opnieuw beperkende maatregelen moet nemen vanwege corona. Daarbij moeten afdwingbare en duidelijke afspraken gaan gelden om te zorgen dat steun ook daadwerkelijk terecht komt bij werkenden. Daarnaast willen we dat iedereen veilig en verantwoord kan werken als er corona heerst, met respect voor de grondrechten van individuele werkenden.
Op 28 juni wordt het debat dat 16 juni begon, over het lange termijnbeleid corona, voortgezet met een kort tweeminutendebat waarin een stortvloed van moties werd voorgesteld. Het tekent de zorgen van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft besloten een Tijdelijke Commissie Corona in te stellen om een parlementaire enquête over Corona voor te bereiden.

22 juni 2022. Debat Hoofdlijnenbrief Cultuur
Op 22 juni is het commissiedebat in de Tweede Kamer over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022 voortgezet. Staatssecretaris Uslu kondigde aan serieus naar de eerlijke betaling van werkenden te kijken, dit zal een belangrijk onderdeel zijn van het beleid.
Met betrekking tot cultuur op NPO is een eerlijke betaling onderdeel van de afspraken, een doorbraak! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat over wetgeving rondom wettelijke bescherming en positie van werkenden. Dit ministerie is dus naast OC&W van groot belang voor het te maken beleid in onze sector. Rond Prinsjesdag volgt een brief waarin wordt ingegaan op het vervolg van het herstelplan cultuur. De Kamer ontvangt na de zomer ook een brief over de arbeidsmarktpilots, inclusief proces en planning. Kijk hier het debat terug.

De Raad voor Cultuur publiceerde Beweging in het bestel, een verkenning op weg naar een nieuw advies over het cultuurbestel.

19 april 2022. Langetermijnstrategie en routekaart corona gevraagd

Corona is niet weg en gaat niet weg, dat is inmiddels wel duidelijk. Minister Kuiper en de Tweede Kamer spraken er dinsdag 19 april over. De Kamer is kritisch over het blijven bestaan van tijdelijke wetgeving, mogelijk sneuvelt verlenging van de huidige wetgeving in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer stemde nipt voor. Zorgen zijn er over test- en vaccinatiebeleid. Wat nog niet duidelijk is welke consequentie dit alles heeft en wat concreet de strategie wordt voor komend najaar. We zitten in de fase van de proefballonnetjes.

Het Kabinet vraagt aan sectoren wat zij kunnen bijdragen aan de doelstelling om open te blijven. De Taskforce Cultuur heeft de eigen routekaart bijgewerkt waarop door het RIVM of OMT vast te stellen risiconiveaus zijn aangegeven: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). Centrale elementen in de corona lange termijnstrategie voor de culturele en creatieve sector zijn:

 • Duidelijke afspraken over de (aankondiging van) risiconiveaus;
 • Een set maatregelen om verspreiding van de het virus tegen te gaan;
 • Toereikende nood- en herstelsteun.

19 april 2022. Versoepelingen

Vanaf dinsdag 19 april zijn een aantal nog bestaande adviezen verder versoepeld. Zo vervalt het dringende quarantaineadvies voor iedereen, maar blijft waakzaamheid wel geboden wanneer je in de buurt van iemand bent geweest die met COVID-19 is besmet. Mensen die Nederland inreizen hebben geen gezondheidsverklaring meer nodig en het zelftestadvies direct na aankomst en op de 5e dag na aankomst vervalt.

Op dinsdag 12 mei debatteert de Tweede Kamer over het Coronasteunpakket, op 16 mei houdt de Kamer een Ronde Tafelgesprek lange termijn coronabeleid en op 1 juni volgt dan het debat hierover.

13 april 2022. Debat over vijfde Steunpakket
De kamer debatteert over het vijfde steunpakket. VVD en GroenLinks stelden kritische vragen over bestuurlijke afspraken en onderzoeken rondom ‘trickle down’. Staatssecretaris Uslu gaat de Kamer hier schriftelijk over informeren. Er zijn en aantal relevante moties aangenomen: in het Herstelplan Cultuur  moet aandacht komen voor mensen met faciliterende beroepen in de sector en het kabinet moet overleggen met gemeenten en provincies over corona gerelateerde financiële problemen van instellingen en makers. De Taskforce heeft in aanloop naar dit debat alle 354 gemeenten een brief geschreven. Tot slot wil de Kamer jaarlijks in de eigen Statenpassage beginnende culturele makers en producenten letterlijk een podium bieden.

13 april 2022. Cultuur praat met Sociale Zaken over zzpers
De Tweede Kamer debatteerde uitgebreid met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktisch alles kwam voorbij: personeelstekorten, werken als zzp’er, schijnzelfstandigheid, handhaving, de AOV voor zzp’ers, minimumloon, concurrentiebedingen, werken en armoede, leven lang leren, scholingsbudget, cao-afspraken, etc. Er werd ook gesproken over de positie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Minister van Gennip heeft hier inmiddels een gesprek over gevoerd met staatssecretaris Gunay Uslu, en dat is goed nieuws! Minister Van Gennip zegde op vragen van GroenLinks toe de culturele en creatieve sector te betrekken in een brief over sectorale handhavingsaanpak. Een goed verslag over het debat is te lezen bij Zipconomy. Op 30 juni volgt een arbeidsmarktdebat dat geheel wordt gewijd aan ZZP. De Kunstenbond waarschuwde in een column dat de afbouw van zelfstandigenaftrek rampzalige gevolgen heeft voor zzp’ers met een laag inkomen.

7 april 2022. Herstelplan voor EU-fonds
Het kabinet heeft op 28 maart 2022 een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Nederland investeert niet de aanbevolen 2% van het Europees corona herstelgeld in de zwaar getroffen cultuursector.

ZZP de dupe in concept Nederlands Herstelplan
Doelstellingen van Europa voor Nederland zijn de sociale effecten van de crisis beperken en adequate sociale bescherming van zelfstandigen stimuleren en schijnzelfstandigheid aanpakken. Als maatregel treft het kabinet vooral zzp’ers door de in het kabinet Rutte IV afgesproken vergaande bezuiniging op de zelfstandigenaftrek: 1,6 miljard structureel, de aftrek gaat van €7.280 in 2019 naar €1.200 in 2030. Lees artikel ‘kabinet wentelt eigen falen af op kwetsbare zzpers’

7 april 2022. Coronasteun nu
Met het oog op het nog te voeren debat over het vijfde steunpakket blijven wij zelf, de Creatieve Coalitie én met de Taskforce pleiten voor coronacompensatie (vangnetregeling) voor werkenden. Daarnaast proberen we cultuur op de agenda te krijgen en houden in gemeenten. Momenteel wordt door partijen onderhandeld over nieuwe besturen nu de uitslagen van de gemeenteraads-verkiezingen vast staan.

6 maart 2022. Oekraïne & Concert for Peace
De muzieksector is volop in actie voor getroffenen van de oorlog. Op 6 maart organiseren de Oekraïense pianist Anna Fedorova en de Russische cellist Maya Fridman Concert for Peace, een benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne in het Concertgebouw. Samen met muzikale vrienden zoals slagwerker Konstantyn Napolov, violist Liza Ferschtman en altviolist Dana Zemtsov treden zij op in de Grote Zaal. Betrokken Nieuw Geneco componisten zijn Martin Fondse, Maxim Shalygin, Christiaan Richter. Shalygin dirigeert Svyatoslav Lunyov. De gehele opbrengst van het concert komt ten goede aan de samenwerkende hulporganisaties onder Giro555. luister naar de Radio4 uitzending.

Naast deze zijn er vele inzamelacties, demonstraties en benefietconcerten met componisten, musici. Bijzonder hoe vele componisten en culturele acties steun geven aan individuele denkers en kunstenaars.

20 maart 2022. Cultuurbeleid gemeenteraadsverkiezingen?
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat de lokale partijen flink winnen, wat dat betekent voor cultuur verschilt per gemeente. Van de landelijke partijen wonnen per saldo de progressieve partijen van de conservatieve partijen. De uiteindelijke collegevorming, die door toenemende aantallen partijen in de raden (de trend is kleinere fracties en meer partijen net als in de Tweede Kamer) best ingewikkeld kan worden, zal moeten uitwijzen of de progressieve winst omgezet kan worden in meer geld en beter beleid voor cultuur.

10 maart 2022. Debat over het vijfde steunpakket
Minister Adriaansens en staatssecretaris Uslu debatteerden op 10 maart met de Tweede Kamer over het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector, de Garantieregeling Evenementen en de Evaluatie Fieldlabs. Belangrijkste toezegging was het aanvullen van het budget van suppletieregeling 3: er was veel meer aangevraagd  (120 miljoen) dan beschikbaar (66,5 miljoen), waardoor korting/halvering van de compensatie dreigde. Nu kunnen alle aanvragen en behandeling worden genomen en na goedkeuring volledig uitgekeerd. Aan de voorwaarden verandert niets, knelpunten in de suppletieregelingen en de garantieregeling worden vooralsnog niet opgelost. Het ging in het debat ook weer over de zzp’ers: praktisch alle fracties vroegen aandacht hiervoor (en hadden onze taskforcebrief goed gelezen). Uslu reageerde hierop als volgt:  “In het coalitieakkoord is dat een aandachtspunt: de versterking van de arbeidsmarktpositie van zzp’ers. Er zijn al ontwikkelingen op dat gebied bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat ik wil doen, is ook met de sector als bondgenoot, de taskforce, gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en op welke manier die positie überhaupt versterkt kan worden. Maar een vangnetregeling vanuit OCW is eigenlijk niet zo heel snel te organiseren. Dat is eigenlijk niet haalbaar. Dat is dus nog een exercitie waar we op ingaan de komende tijd.” Verder kwam ook de steunverlening aan de gemeenten aan bod: hierover volgt nog een brief. Een besluit over het mogelijk verlengen van de cultuurnotaperiode volgt in juni, dat besluit wordt meegenomen met de brief over het herstelplan. Tot slot: GroenLinks had al om een tweeminutendebat gevraagd als vervolg op dit debat, daarom nu geen moties. Het tweeminutendebat wordt nog gepland (nog geen datum). Lees hier het verslag van het debat.

8 maart 2022. Taskforce in gesprek met Uslu
Op 8 maart jl. hadden de regiegroep van de taskforce Cultuur een gesprek met staatssecretaris Uslu. De Creatieve Coalitie (CC) maakt deel uit van deze regiegroep. Een van de punten waar de CC met haar over sprak was het belang van een vangnetregeling, zoals ook met klem bepleit in de brief van de taskforce. Uslu zei dat ze het eigenlijk wel met ons eens is, maar voor de vangnetregeling opdrachten zzp geen ruimte ziet voor alleen OCW. Dat antwoord biedt nog wel een opening om het op de kaart te zetten bij het kabinet. Ook bespraken wij het meer samen optrekken met het ministerie van SZW. In het kader van het herstel- en regeerakkoord wordt er dit jaar 127 miljoen extra geïnvesteerd, grotendeels op basis van de bestaande plannen die minister Van Engelshoven in november vorig jaar met de Kamer besprak. Uslu heeft de plannen ingediend bij Financiën: begin juni gaan ze met de voorjaarsnota (aanpassing lopende begrotingen) naar de Kamer.

30 november 2021. Plannen voor een vangnetregeling

Vanuit de Creatieve Coalitie (45 beroepsverenigingen en vakbonden, waaronder Nieuw Geneco) schreven we een gezamenlijke brief aan de tweede kamer. En maakten een voorstel voor een vangnet, voor mensen die nergens anders gecompenseerd worden voor hun schade.

De noodzaak om voor zzpers en flexwerkers een steunpakket te leveren is welhaast exponentieel toegenomen. Wij ontvangen zeer veel berichten over annuleringen, verlies van werk én inkomen. Het herijkte steunpakket biedt ondanks de woorden in het kamerdebat juist voor zzp’ers en flexwerkers nog geen verbetering. En dat is wel hard nodig. De culturele en creatieve sector signaleert een groot maatschappelijk probleem. De Creatieve Coalitie stelt daarom een concrete oplossing voor: een vangnetregeling voor geannuleerde opdrachten.

26 november 2021. Nieuwe beperkingen voor cultuur

 • Concerten overdag tot 17 uur zijn mogelijk met coronatoegangsbewijs (CTB) op 1/3e van de reguliere capaciteit in de zalen, zitplaatsen verplicht, opnieuw 1,5 meter dus. Verplaatsen, rondlopen moet met mondkapje op. Voor doorstroomlocaties geldt 1 persoon per 5 m2.
 • Kunstbeoefening en kunsteducatie is na 17:00 uur op locatie niet toegestaan, aan huis geldt dringend advies van max. 4 personen per dag. Dringend advies bij het ontvangen van bezoek is om dan een zelftest te (laten) doen.
 • Repeteren en optreden zonder publiek, bijvoorbeeld voor opname / live streamen van professionals (dus niet bij amateurkunstbeoefening) is wel toegestaan.

Lees hier meer over de algemene maatregelen en beperkingen, en klik op deze link voor de regels voor cultuur, uitgaan en sport.

26 november 2021. Steunpakket algemeen.

Met het nemen van beperkende maatregelen is ook nieuwe steun aangekondigd. De Tweede Kamer zal 29 nov debatteren over de steunmaatregelen. Inmiddels ligt er een nieuwe Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal.

 • De NOW (loonsubsidie voor werknemers) keert terug,
 • De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verruimd.
 • Ook gelden er weer versoepelingen voor het terugbetalen van belastingschulden.
 • Er zijn geen nieuwe extra regelingen aangekondigd gericht op inkomensondersteuning van zzp’ers en flexwerkers.
 • Er geldt tot 1 januari een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen (BBZ) en de Bijzondere bijstand. In praktijk komt dit neer op de TOZO, maar nog steeds met partnertoets en het sociaal minimum als maximum, en een soort van TONK. Omscholing, ander werk, arbeidsbemiddeling en schuldhulpverlening zijn de overige instrumenten……..

26 november 2021. Steunpakket voor de culturele en creatieve sector. 

Onderdeel van het steunpakket is ook een specifiek pakket voor cultuur van 68 miljoen euro. De bestaande instrumenten worden hier voor ingezet, wel zal gekeken worden of de lessen en aanbevelingen die uit eerdere steun zijn getrokken kunnen worden toegepast, zoals de uitkomst van de rapportage-noodsteun-in-de-culturele-en-creatieve-keten van Platform ACCT over Trickle Down.

 • Extra geld voor makers komt er via de Rijkscultuurfondsen, waaronder Fonds Podiumkunsten.
 • Voor de culturele instellingen wordt een suppletieregeling uitgevoerd door het FPK. In verband met de nieuwe beperkingen in zaalcapaciteit wordt deze aangepast en verruimd.

16 november 2021. Pleidooi voor ondersteuning en herstelplan cultuursector
De Taskforce Culturele en Creatieve Sector doet een krachtige oproep aan het demissionaire Kabinet en de Tweede Kamer om met een concrete lange termijn visie te komen en met een duidelijk herstel en transitieplan voor de culturele en creatieve sector. En daarbij specifiek ook de flexwerkers en zzp’ers, steun en perspectief te bieden voor dit seizoen en komende seizoenen.
Nieuw Geneco schreef mee aan de brief van de Creatieve Coalitie.

Lees hier de brief van demissionair Minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer (16 november).

Update Nieuwe maatregelen per 13 november 2021
Het kabinet heeft op vrijdag 12 november nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Evenementen zonder zitplaats zijn verboden tot 4 december. Doorstroomlocaties
en instellingen met zittend publiek mogen hun deuren openhouden. Voor deze laatste categorie geldt een maximum van 1250 bezoekers per ruimte. Dat betekent dat een bezoek aan het museum of het bijwonen van een theatervoorstelling mogelijk blijft.
Het kabinet onderstreept hiermee het belang van cultuur voor de samenleving. Echter, een deel van de culturele sector wordt door de beperkende maatregelen wel geraakt. Voor deze instellingen komt er
extra steun.

Het is een opsteker voor publiek en sector dat theaters, concertzalen en bioscopen open mogen blijven. Mede te danken aan de lage bestemmingsgraad in deze goed controleerbare omgeving en een succesvol gezamenlijk pleidooi, mede vanuit de Creatieve Coalitie en de Taskforce.

Organisaties en werkenden zijn sinds vrijdagavond weer volop in touw om avond en nachtprogrammering voor zover mogelijk naar de dag te halen, artiesten om te boeken, publiek te informeren, anders in te roosteren en boekingen aan te passen.

Voor podia die programmeren zonder zitplaats, evenementen en dj’s en artiesten die spelen in het (bedrijfs)feest en horeca-circuit is het ronduit een klap. Er zijn veel annuleringen. De aangescherpte maatregelen die per 13 november van kracht zijn plaatsen de culturele en creatieve sector weer voor grote programmatische, logistieke, financiële uitdagingen en aanhoudende onzekerheid. Vrijwel niemand verwacht dat de maatregelen van de komende drie weken en de voorgestelde maatregelen voor daarna voldoende zijn. De crisisaanpak is korte termijn politiek en gaat van golf naar golf.

Steun voor getroffen zzp-ers?
De aankondiging door premier Rutte op de persconferentie van nieuwe ondersteuning voor ondernemers op korte termijn stelt nog niet gerust. Steunverlening door medeoverheden via de Rijksoverheid verloopt niet goed en steun bereikt de vele zzp-ers en flexwerkers volstrekt onvoldoende. In het overleg over een actueel (nood)steunpakket wordt nu vooral gekeken naar steun voor doorbetalingen in de keten van alle flexwerkers en artiesten, door ons bepleit in de Taskforce, en voor steun aan poppodia.

Evenementen zijn alleen tussen 6.00 uur en 18.00 uur toegestaan, een vaste zitplaats voor bezoekers is verplicht, behalve bij doorstroomevenementen, zoals kermissen. Ook hier mogen maximaal 1250 personen per ruimte aanwezig zijn en er is verplichte controle op het coronatoegangsbewijs.

Lees HIER de nieuwe maatregelen en HIER de specifieke informatie voor kunst en cultuur, horeca en evenementen. En klik hier voor het overzicht Coronaregels kunst en cultuur en het overzicht voor evenementen.

Kamerdebat Corona en Cultuur

Het ministerie van OCW werkt aan de uitvoering van de moties die uit het eerdere debat ‘Cultuur en Corona’ voortvloeien. Belangrijkste punt wat op tafel ligt is een herstelplan voor de sector. Daartoe leveren de Creatieve Coalitie en de Taskforce input op, met prioriteit voor de makers/zzpers en andere werkenden op de culturele en creatieve arbeidsmarkt. Daarnaast blijven we ook aandacht vragen voor noodsteun. Nederland is nu officieel het enige EU-land dat nog geen herstelplan bij de Europese Commissie heeft ingediend. Nederland kan aanspraak maken op in totaal 6 miljard euro (!).

Besluitvorming over een herstelplan is aan een volgend kabinet, de contouren stuurt de minister voor 1 november aan de Kamer, maar de lijnen zitten ook al in de brief van de minister. Lees meer.

Motie beter vangnet voor zzpers

De Kamer nam een motie aan die de regering verzoekt, samen met gemeenten te bezien of er lessen te trekken zijn uit de uitvoering van de Tozo en de tijdelijke Bijzondere Bijstand (Bbz) en op basis daarvan mogelijke opties uit te werken voor een verbeterd vangnet voor zzp’ers. Ook hier geldt dat besluitvorming zal plaatsvinden aan de formatietafel.

In vervolg op OMT advies overweegt het kabinet de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) per 1 december 2021 opnieuw te verlengen met drie maanden vanwege de epidemiologische onzekerheden in de te verwachten IC- en ziekenhuisopnamen. Samen met de Creatieve Coalitie bepleiten we dat het nachtverbod en het 75% capaciteitsverbod worden opgeheven. De betrokken ministers hebben echter besloten dat nog niet te doen. Op 5 november is de volgende persconferentie. Het OMT-advies en kabinetsreactie vind je hier.

SER ‘Werken zonder armoede” : circa één op de tien kunstenaars heeft onvoldoende inkomen om rond te komen. Je leest het onderzoek hier.

Een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat het steunbeleid niet heeft voorkomen dat vooral jongeren en flexwerkers, zzp’ers hun werk verloren.

CBS publiceerde deze week de periodieke monitor kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep. Deze gaat in op de ontwikkelingen vóór corona.

Checklist Fair Practice in tijden van corona
Op initiatief van Nieuw Geneco heeft de Creatieve Coalitie een checklist opgesteld over wat Fair is in tijden van Corona. Je kunt hem hier bekijken: Checklist_FP 23-7-2021

‘Haags’ nieuws – september 2021

Generieke steun stopt per 1 oktober 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de generieke steunmaatregelen stoppen
per 1 oktober. Belangrijkste argument is de groei van de economie, de lage
werkloosheid en “*de hoge vaccinatiegraad”* waardoor de beperkende regelen
steeds verder kunnen worden opgeven en de economie grotendeels heropend.
Lees hier de brief einde steunpakketten-voor-banen-en-economie

Nood- en herstelsteun blijft nodig
Tweederde van de zzp’ers in de culturele en creatieve sector de omzet is
gehalveerd in 2020. Veel werkenden vallen buiten de boot. De Taskforce
cultuur verwacht een inkomstenderving van € 1.5 miljard voor komend
seizoen. Nood- en herstelsteun blijft nodig, juist ook voor zzp’ers. Lees
het hele persbericht hier.

Coronatoegangsbewijs breder ingezet
Tegelijkertijd wil Hugo de Jonge het coronatoegangsbewijs breder inzetten
omdat de “*vaccinatiegraad te laag”* is en daarmee de belasting voor de
gezondheidszorg te hoog. Nieuwe maatregelen gaan waarschijnlijk 25
september in. Zie de NOS website

Cultuur in eindverslag informateur Hamer
Informateur Hamer maakte de aanzet voor een nieuw regeerakkoord van Rutte
en Kaag openbaar. Uit het eindverslag van Hamer: ondersteuning voor
een bruisend cultureel leven, evenementen en horeca; kennismaking voor elk kind met
cultuur en muziek; meer zekerheid en perspectief voor werkenden op de
arbeidsmarkt. Lees hier meer (pdf document).

 


 

Oud Nieuws:

 

De avondklok: geldt tussen 21 en 4.30 uur en duurt tot 10 februari a.s. 4.30 uur.
Als je noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet je een formulier bij je hebben. Ook zzp’ers kunnen zelf een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ invullen, in geval van noodzakelijke werkzaamheden. Streaming, repetities en opname van een uitvoering kan hier onder vallen, als dit niet overdag kan plaatsvinden. Hier vind je alle info en de Formulieren Avondklok.
Verdere info over de avondklok en wat de regels zijn, is te vinden op de aparte pagina Avondklok van de Rijksoverheid.

Extra steun voor makers
Voor makers komt 9 miljoen extra via bestaande regelingen bij Rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten.
Ook zijn extra middelen beschikbaar gesteld via het Steunfonds Rechten.
Nadere uitwerking wordt binnen 4 weken verwacht.

Verruiming van generieke maatregelen: partnertoets wordt nog steeds NIET geschrapt… wel komt de TONK

Minister Koolmees gaf bij de perspresentatie in antwoord op vraag waarom de partnertoets niet wordt geschrapt aan dat hij de TONK ziet als oplossing voor zzp’ers en flexwerkers. Bij de TONK komt er veel vrijheid voor gemeentes om zelf beleid te voeren. Hou dit goed in de gaten in jouw gemeente en meld ons als het niet goed gaat!

TONK De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is een vangnetregeling bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Focus ligt op woonlasten.
De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, zij krijgen decentrale beleidsruimte.
Handreiking ter ondersteuning van de lokale implementatie is 1 februari a.s. gereed. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.

TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

TOZO Je kunt de TOZO ook met terugwerkende kracht aanvragen. Bijvoorbeeld op 1 februari 2021 kun je Tozo3 aanvragen met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen.
Er komt in elk geval géén vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).
De partnertoets blijft helaas bestaan.

Fiscale maatregelen
Voor zzp’ers blijft versoepeling urencriterium van kracht tot 1 juli. Als je door de corona-crisis dit jaar minder dan 1225 uren aan je onderneming kon besteden, kun je toch aanspraak blijven maken op bepaalde aftrekposten (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve.
Belastinguitstel wordt verleend of verlengd tot 1 juli aanstaande en check bij je administrateur of accountant of de Belastingdienst of je ook in aanmerking komt voor terugbetalingstermijn van 36 maanden. Het kabinet verschuift de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober.

TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten
Bij omzetverlies vanaf 30% is vergoeding van vaste lasten verruimd, ook voor kleinere bedrijven.
SBI codes zijn verruimd.
minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
Drempel van 3.000 naar 2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
Referentiejaar voor bepalen omzetverlies blijft 2019.
Per april/mei komt wel een regeling voor startende bedrijven, die in 2020 zijn begonnen.
Maar LET OP, een apart werk/vestigingsadres blijft echter vereist.

NOW – loonsteun
Vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal.

Garantiefonds voor evenementen Er komt een garantiefonds van 300 miljoen voor evenementen. Het gaat om beurzen/congressen, cultuur en sportevenementen vanaf 3000 bezoekers. De regeling wordt nader uitgewerkt en zal waarschijnlijk gelden voor evenementen vanaf 1 juli 2021.

Fieldlabs gaan door In februari beginnen de fieldlabs, enkele evenementen in een gecontroleerde omgeving, ter verkenning van perspectief voor de evenementensector.

20 november: Cultuurbegroting en tweede steunpakket. De lobby is deze week vooral gericht op Trickle Up. Er moet een eerlijker deel van het steunpakket van 482 miljoen direct naar de makers. Ook geld naar het Steunfonds rechtensector is daarbij een belangrijk punt. En daarnaast de lobby over de knelpunten in de subsidietoekenningen 2021-2024. OCW heeft inmiddels ook een lijst gepubliceerd van instellingen die in aanmerking komen voor het half jaar overbruggingssubsidie, zie hier de lijst.

Over TOZO en de partnertoets. De partnertoets voor zelfstandigen (sic) moet echt afgeschaft, vinden wij. De Eerste Kamer stemde aflopen dinsdag over een motie van de SP om de partnertoets af te schaffen voor inkomens tot 1,5 keer modaal. Helaas is die motie verworpen. Naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden ook SGP en Forum voor Democratie tegen, waardoor er geen meerderheid was. Zie hier de reactie van SP Senator Tiny Kox op de motie. De motie was sterk, de reactie van het kabinet zwak, en ook de opstelling van VNG en Divosa valt tegen, lees hier de brief van het kabinet Brief aan de Eerste Kamer over de uitvoeringstechnische consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de Tozo. Mogelijk biedt de motie over de positie van sekswerkers nog soelaas voor componisten.

18 november: Kunstenbond heeft een selectie verhalen van werkenden in de sector gebundeld in het boekje #bezingeving. De bundel laat zien hoe het ervoor staat in de sector en wat er nodig is om de sector door de komende crisismaanden heen te helpen. Van schrijnend tot hoopvol, van onrecht tot zingeving. Mét een actielijst voor politiek Den Haag, waar de komende weken wordt besloten hoe het tweede noodpakket in de sector wordt verdeeld.
Illustratie door Jip van den Toorn.

CBS publiceert onderzoek naar de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector. Je vindt het onderzoek hier.

12 november de NVJ lanceerde zojuist de tarievencalculator. Een bruikbare tool. Zie: https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-tarievencalculator-gelanceerd

14 oktober Uit het stenogram debat 14/10, Mark Rutte: “Waar extra maatregelen nu leiden tot meer omzetderving — dat kan zijn in de horeca, de cultuur of de evenementensector — wordt dat opgevangen binnen het pakket. Dat geldt voor de NOW en de TVL. Hoe groter het omzetverlies, hoe meer financiële steun. En dat is boven op de algemene steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de bijna 500 miljoen extra die er al was voor de culturele sector. (……)  Ik hoor de zorgen in de Kamer en in de samenleving. (…..) Uiterlijk 26 oktober een diepgaande analyse van wat de nieuwe maatregelen  aanvullend betekenen op die steunpakketten.”

28 september:  Nieuw Geneco is actief lid van de Creatieve Coalitie, die deelneemt aan de taskforce creatieve en culturele sector. De taskforce adviseert het ministerie over de effecten van corona voor onze sector. Generieke maatregelen sluiten vaak niet goed aan bij ondernemers in de culturele en creatieve sector. Meer maatwerk is noodzakelijk. De taskforce legt in deze brief uit waar het aan schort en biedt een herstel plan voor de sector aan.

15 september: De komende weken zijn bepalend voor de toekomst van onze culturele en creatieve sector. De miljoenennota op Prinsjesdag en de verdeling van noodsteun zijn onderwerp van het politieke debat. De Creatieve Coalitie heeft een filmpje gemaakt waarmee we de sector nog eens duidelijk tegen een economische meetlat leggen. Voor veel politici is juist economische waarde HET argument om voor een sector te willen strijden. En de cijfers liegen er niet om. Zorg jij ervoor dat deze film de komende weken frequent gedeeld wordt met politici, politieke partijen, zodat ze ons op waarde schatten? Hieronder vind je de clip De Scheppende Mens.

• Update 29 juni: Brief Creatieve Coalitie aan de Tweede Kamer tbv het debat over Cultuur en Corona op maandag 29 juni , http://www.nieuwgeneco.nl/lobby

• Update 4 juni: Terrassen en podia weer open vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni gaan zowel de terrassen als de podia weer open. In theaters en concertzalen komt de deur eerst nog op een kier te staan. Niet meer dan 30 bezoekers zijn welkom. Vanaf 1 juli gaat de deur verder open en kunnen maximaal 100 bezoekers een concert of theatervoorstelling bijwonen, op voorwaarde dat ze op 1,5 meter afstand van elkaar gaan zitten. Daardoor past nog maar zo’n 30% van het oorspronkelijke aantal bezoekers in een zaal.
Het is nog onduidelijk welke coronamaatregelen de overheid en het RIVM vanaf 1 september gaan instellen, als het nieuwe seizoen start. Het lijkt erop dat de 1,5 meter afstand een dwingende voorwaarde blijft, zowel op het podium als in de zaal. Dat vraagt om een ingrijpende herziening van het seizoensprogramma en om improvisatie. Voor de orkesten verandert veel. De orkestmusici moeten optreden in kleinere bezettingen. Nieuw Geneco is met verschillende orkesten in gesprek om te brainstormen hoe Nederlandse componisten kunnen bijdragen aan de uitdagingen in dit nieuwe muziekleven.

Update 28 mei: Noodfonds Muziek. Op 1 mei heeft BUMA/STEMRA samen met Sena het Noodfonds Muziek gelanceerd. Kijk op https://www.noodfondsmuziek.nl voor meer informatie en hier kun je de brief van BUMA/STEMRA lezen.

Update 25 mei:  Cultuursector start online demonstratie ‘Cultuur in actie!’

Update 21 april: Inmiddels is de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) uitgewerkt in een zogenaamde ‘algemene maatregel van bestuur’ (AMvB). Als gevolg daarvan kunnen wij nu een sluitend antwoord geven op een aantal veel gestelde vragen.
Let op: Kijk altijd op de website van je eigen gemeente voor alle relevante en meest actuele informatie over de TOZO-aanvraagmogelijkheden.

Update per 24 april: Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan TOZO-regeling.
Op verzoek van de Tweede Kamer zullen grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de TOZO. Let op: het gaat in sommige gevallen alleen om het aanvragen van een bedrijfskrediet en niet de tegemoetkoming in het levensonderhoud. Lees de berichtgeving van de Rijksoverheid dus goed door.

Noodfonds BUMA/Sena/Spotify

Tips & To Do’s
Hou juist nu je BUMA aanmeldingen goed bij. Lees onze tips!

• Lees hier de brandbrieven en meer over de acties

• Lees het artikel in het Parool van 28 april 2020: wie redt de componisten?

• SENA start productiefonds