23 augustus 2023

Nieuw Geneco Honorariumtabel Arrangeren 2023

De tabel is een normbedrag voor een eerlijk honorarium dat zich laat vergelijken met het brutosalaris van een HBO-docent. Bij de totstandkoming van de Honorariumtabel Arrangeren is uitgegaan van een startbedrag, vermeerderd met een bedrag per gearrangeerde minuut. Naast de tijdsduur bepaalt de bewerkelijkheidsgraad van een arrangement de hoogte van het honorarium.

In de bedragen zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen:

 • Beluisteren bronmateriaal (audio).
 • Arrangeren.

Niet inbegrepen zijn extra werkzaamheden zoals:

 • Partijen maken.
 • Vervaardigen bladmuziek.
 • Vervaardigen demo.
 • Meerwerk: aanpassingen na aanlevering die niet gespecificeerd waren bij opdracht.
 • begeleiden van de repetitie, geven van lezing of toelichting. Deze werkzaamheden zijn niet inbegrepen, hiervoor dienen extra afspraken gemaakt te worden.

NB Omzetbelasting
Het maken van het arrangement is vrijgesteld van BTW. De BTW moet wel in rekening worden gebracht voor alle overige werkzaamheden, zoals het maken van de partijen en begeleiden van de repetities.

Er wordt gewerkt met drie rubrieken van gecompliceerdheid: lage, gemiddelde en hoge bewerkelijkheid.

Toelichting op de tabel

 • De tabel is te interpreteren als een referentiekader, een ‘spiekbrief’: het gaat hierbij uitdrukkelijk om gemiddeld arrangeerwerk. Extremen vallen hierbuiten.
 • Uitvoeringskosten zoals het vervaardigen en aanleveren van bladmuziek en overige werkzaamheden zijn niet inbegrepen.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over de vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis- en verblijfkosten.
 • De tabel is bedoeld voor arrangeurs van professioneel niveau. Opdrachtgever mag uitgaan van een resultaat van zeer goede kwaliteit.
 • Ervaring van arrangeurs is niet opgenomen in de tabel, maar kan wel in een onderhandeling worden meegenomen.
 • Om te waarborgen dat de richtlijnen op een geïnformeerde en eerlijke manier toegepast worden, dient de honorariumtabel gebruikt te worden door mensen met kennis en directe ervaring in het vak zelf.

Toelichting op het begrip ‘bewerkelijkheid’

 • De kwaliteit van het bronmateriaal is bepalend voor de mate van bewerkelijkheid (zoals kwaliteit van de audio of het ontbreken van dynamiek en schrift in het origineel).
 • De complexiteit van het genre is van invloed op de bewerkelijkheid. Door de bank genomen is jazz bewerkelijker – want complexer – dan pop. Een voorbeeld: A Whiter Shade of Pale is laag bewerkelijk, een snel stuk van Frank Zappa hoog bewerkelijk.
 • Het begrip ‘partij’ wordt gebruikt in orkest- en ensemblemuziek om te duiden op een bezetting waarbij sommige spelers een unieke partij hebben terwijl andere elkaar verdubbelen. Bij elektronische muziek kan een beschrijving van het aantal unieke ‘sporen’ vermeld worden.
 • Bezettingsgraad zit aan beide kanten van het spectrum. In de regel dient de hoogste bezettingsgraad als leidraad: een arrangement van Symfonieorkest naar Strijkkwartet valt dan ook onder ‘symfonisch’.
 • Komen er veel herhalingen of geïmproviseerde secties voor die voor de arrangeur geen extra werk opleveren? Dan dient dat als percentage van het totaal werk of ‘set’ vermeld te worden en kan van de tijdsduur worden afgetrokken.
 • Creativiteit is een bepalende factor voor de mate van bewerkelijkheid: word je bijvoorbeeld verwacht te spelen met de muziek, of variatie aan te brengen? Of moet er worden gezocht naar een oplossing voor het ontbreken van bijvoorbeeld een ritmesectie?
 • Indien er een uitzonderlijke artistieke achtergrond is vereist is dat ook een bepalende factor. Bijvoorbeeld het arrangeren van Latijns-Amerikaanse ritmes, of het ontrafelen van geavanceerde akkoorden of elektronische effecten.
 • Er is in principe geen onderscheid in concertante en functionele muziek: filmmuziek wordt functioneel gebruikt, maar dat maakt dat de denkingewikkeldheid niet per definitie minder. De benodigde creativiteit is in dit geval doorslaggevend voor het type bewerkelijkheid.

Verplichtingen voor de opdrachtgever

 • De naam van de arrangeur dient te worden vermeld in het programma.
 • Auteursrecht berust op grond van de auteurswet bij de schepper van het werk. Bij muziek uit het publieke domein komt het auteursrecht automatisch bij de arrangeur.
 • Het verkrijgen van autorisatie ligt bij de de opdrachtgever.
 • Afspraken over toekomstig gebruik van het werk kunnen in het contract* worden opgenomen.

Er is een model-overeenkomst* (nog in de maak) die in combinatie met de tabel gebruikt kan worden.

Downloads

Deel dit artikel