Pijlers

Pijlers

In onze visie vragen de politieke en economische veranderingen om een gedifferentieerde aanpak. Daarin spant Nieuw Geneco zich in voor het bewaken, versterken en uitdragen van de positie van componisten binnen het actuele krachtenveld. Maar ook maken we ons sterk voor nieuwe toekomstkansen. Zo willen we proactief inspelen op nieuw beleid en toekomstige (politieke) ontwikkelingen en zijn we alert op mogelijkheden om de praktijk van componisten onder de aandacht te brengen bij politici, overheden en fondsen. Naast lobby zoeken we naar nieuwe wegen om liefhebbers te betrekken bij nieuwe muziek en aanvullende steunstructuren te ontwikkelen.

In lijn met de door de Algemene Ledenvergadering onderschreven pijlers (lobby en belangenbehartiging; geldstromen; profilering en vakondersteuning) koesteren we de volgende ambities voor de komende periode.

Positieverbetering van componisten
Allereerst willen we zorgen voor versterking van de positie van componisten in het huidige subsidiebestel en de bescherming van de auteursrechten. Hiervoor is een stevige lobby en belangenbehartiging nodig bij de politiek, OCW, Fonds Podiumkunsten, Buma/Stemra en internationale organisaties. Ten aanzien van de auteursrechten gaat het om het bewaken, versterken en uitdragen van de positie van de componisten van ‘ernstige muziek’, die in een non-profit sector opereren, ten opzichte van de dominante (commerciële) amusementsindustrie.

We komen op voor onze belangen. Dus als bij Buma de ‘toeslag ernstig’ onder druk staat, komen we in actie. Als de zelfstandigenaftrek dreigt te verdwijnen, trekken we samen met andere partners in de creatieve industrie ten strijde. Als het Fonds Podiumkunsten de compositieregeling aanpast, is Nieuw Geneco vanzelfsprekend gesprekspartner namens de componisten.

Naast lobby achter de schermen zoekt Nieuw Geneco, samen met de leden, ook het publieke debat om zo het besef te bewerkstelligen van de waarde van nieuwe muziek en de praktijk van het componeren. Ook dragen we daarbij graag uit hoe juist componeren in het muziekonderwijs een stimulerende en inspirerende werking heeft.

Innoveren en sectorbrede samenwerking
Nieuw Geneco streeft naar krachtenbundeling in de muziekwereld, om met maximaal effect de belangen van een bloeiend en gevarieerd muziekleven te communiceren naar het publiek en de politiek. Denk aan het sectorbreed creëren van andere geldstromen, alternatieve speelplekken en innoverende formules om nieuw publiek aan te spreken.

Nieuwe geldstromen
Nieuw Geneco wil zich sterk maken voor meer opdrachten, speelkansen en een bredere inkomstenstroom. Allereerst door naast de subsidiemogelijkheden van het Fonds Podiumkunsten ook specifieke financieringsregelingen voor componisten te stimuleren bij andere cultuur- en vermogensfondsen. Maar ook door opdrachtgeverschap van particulieren, organisaties en bedrijven te stimuleren rond specifieke momenten en gelegenheden als ook voor autonoom werk.

We onderzoeken de mogelijkheden van een mecenaat voor gecomponeerd werk. Daarbij gaat het in onze visie om een mecenaatsmodel, dat mensen niet alleen aanspreekt op het geven van geld, maar op daadwerkelijke betrokkenheid en ‘mede-eigenaarschap’ van liefhebbers bij het proces van maken, uitvoeren en verspreiden van belangwekkend werk.

Grotere zichtbaarheid en imagoverbetering
Daarnaast wil Nieuw Geneco bijdragen aan imagoverbetering. Zo hebben we met succes gepleit voor het benoemen van de Componist des Vaderlands door Buma Cultuur. Dit geeft een herkenbaar gezicht aan het bijzondere ambacht en de vitaliteit van het componeren anno nu.

Versterken van de beroepspraktijk
In samenhang met het voorgaande ondersteunt Nieuw Geneco de leden door kennisuitwisseling te stimuleren en training, service op gebied van modelcontracten, richtlijnen voor honoraria, als ook ledenvoordeel en privileges te verschaffen.

Meer informatie