Creatieve Coalitie

Vereniging van alle makers: De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is het samenwerkingsverband van de vakbonden en beroepsorganisaties en verenigt werkenden in de culturele en creatieve sector. Doel is positieverbetering van werkenden in onze sector. Dit doen we door effectieve politieke lobby en het organiseren van de structurele sociale dialoog tussen werk- en opdrachtgevers en werk- en opdrachtnemers. Dankzij krachtenbundeling kunnen we de stem van makers, vrije beroepsuitoefenaars en andere werkenden in de cultuur nog beter vertegenwoordigen, en hun positie dusdanig te verbeteren, dat zij het in hun portemonnee merken. www.decreatievecoalitie.nl/

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).