Corona update

Kamerdebat Corona en Cultuur

Het ministerie van OCW werkt aan de uitvoering van de moties die uit het eerdere debat ‘Cultuur en Corona’ voortvloeien. Belangrijkste punt wat op tafel ligt is een herstelplan voor de sector. Daartoe leveren de Creatieve Coalitie en de Taskforce input op, met prioriteit voor de makers/zzpers en andere werkenden op de culturele en creatieve arbeidsmarkt. Daarnaast blijven we ook aandacht vragen voor noodsteun. Nederland is nu officieel het enige EU-land dat nog geen herstelplan bij de Europese Commissie heeft ingediend. Nederland kan aanspraak maken op in totaal 6 miljard euro (!).

Besluitvorming over een herstelplan is aan een volgend kabinet, de contouren stuurt de minister voor 1 november aan de Kamer, maar de lijnen zitten ook al in de brief van de minister. Lees meer.

Motie beter vangnet voor zzpers

De Kamer nam een motie aan die de regering verzoekt, samen met gemeenten te bezien of er lessen te trekken zijn uit de uitvoering van de Tozo en de tijdelijke Bijzondere Bijstand (Bbz) en op basis daarvan mogelijke opties uit te werken voor een verbeterd vangnet voor zzp’ers. Ook hier geldt dat besluitvorming zal plaatsvinden aan de formatietafel.

In vervolg op OMT advies overweegt het kabinet de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) per 1 december 2021 opnieuw te verlengen met drie maanden vanwege de epidemiologische onzekerheden in de te verwachten IC- en ziekenhuisopnamen. Samen met de Creatieve Coalitie bepleiten we dat het nachtverbod en het 75% capaciteitsverbod worden opgeheven. De betrokken ministers hebben echter besloten dat nog niet te doen. Op 5 november is de volgende persconferentie. Het OMT-advies en kabinetsreactie vind je hier.

SER ‘Werken zonder armoede” : circa één op de tien kunstenaars heeft onvoldoende inkomen om rond te komen. Je leest het onderzoek hier.

Een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat het steunbeleid niet heeft voorkomen dat vooral jongeren en flexwerkers, zzp’ers hun werk verloren.

CBS publiceerde deze week de periodieke monitor kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep. Deze gaat in op de ontwikkelingen vóór corona.

Checklist Fair Practice in tijden van corona
Op initiatief van Nieuw Geneco heeft de Creatieve Coalitie een checklist opgesteld over wat Fair is in tijden van Corona. Je kunt hem hier bekijken: Checklist_FP 23-7-2021

‘Haags’ nieuws – september 2021

Generieke steun stopt per 1 oktober 
Het kabinet heeft aangekondigd dat de generieke steunmaatregelen stoppen
per 1 oktober. Belangrijkste argument is de groei van de economie, de lage
werkloosheid en “*de hoge vaccinatiegraad”* waardoor de beperkende regelen
steeds verder kunnen worden opgeven en de economie grotendeels heropend.
Lees hier de brief einde steunpakketten-voor-banen-en-economie

Nood- en herstelsteun blijft nodig
Tweederde van de zzp’ers in de culturele en creatieve sector de omzet is
gehalveerd in 2020. Veel werkenden vallen buiten de boot. De Taskforce
cultuur verwacht een inkomstenderving van € 1.5 miljard voor komend
seizoen. Nood- en herstelsteun blijft nodig, juist ook voor zzp’ers. Lees
het hele persbericht hier.

Coronatoegangsbewijs breder ingezet
Tegelijkertijd wil Hugo de Jonge het coronatoegangsbewijs breder inzetten
omdat de “*vaccinatiegraad te laag”* is en daarmee de belasting voor de
gezondheidszorg te hoog. Nieuwe maatregelen gaan waarschijnlijk 25
september in. Zie de NOS website

Cultuur in eindverslag informateur Hamer
Informateur Hamer maakte de aanzet voor een nieuw regeerakkoord van Rutte
en Kaag openbaar. Uit het eindverslag van Hamer: ondersteuning voor
een bruisend cultureel leven, evenementen en horeca; kennismaking voor elk kind met
cultuur en muziek; meer zekerheid en perspectief voor werkenden op de
arbeidsmarkt. Lees hier meer (pdf document).

 


 

Oud Nieuws:

 

De avondklok: geldt tussen 21 en 4.30 uur en duurt tot 10 februari a.s. 4.30 uur.
Als je noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet je een formulier bij je hebben. Ook zzp’ers kunnen zelf een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ invullen, in geval van noodzakelijke werkzaamheden. Streaming, repetities en opname van een uitvoering kan hier onder vallen, als dit niet overdag kan plaatsvinden. Hier vind je alle info en de Formulieren Avondklok.
Verdere info over de avondklok en wat de regels zijn, is te vinden op de aparte pagina Avondklok van de Rijksoverheid.

Extra steun voor makers
Voor makers komt 9 miljoen extra via bestaande regelingen bij Rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten.
Ook zijn extra middelen beschikbaar gesteld via het Steunfonds Rechten.
Nadere uitwerking wordt binnen 4 weken verwacht.

Verruiming van generieke maatregelen: partnertoets wordt nog steeds NIET geschrapt… wel komt de TONK

Minister Koolmees gaf bij de perspresentatie in antwoord op vraag waarom de partnertoets niet wordt geschrapt aan dat hij de TONK ziet als oplossing voor zzp’ers en flexwerkers. Bij de TONK komt er veel vrijheid voor gemeentes om zelf beleid te voeren. Hou dit goed in de gaten in jouw gemeente en meld ons als het niet goed gaat!

TONK De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is een vangnetregeling bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Focus ligt op woonlasten.
De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, zij krijgen decentrale beleidsruimte.
Handreiking ter ondersteuning van de lokale implementatie is 1 februari a.s. gereed. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.

TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

TOZO Je kunt de TOZO ook met terugwerkende kracht aanvragen. Bijvoorbeeld op 1 februari 2021 kun je Tozo3 aanvragen met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen.
Er komt in elk geval géén vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).
De partnertoets blijft helaas bestaan.

Fiscale maatregelen
Voor zzp’ers blijft versoepeling urencriterium van kracht tot 1 juli. Als je door de corona-crisis dit jaar minder dan 1225 uren aan je onderneming kon besteden, kun je toch aanspraak blijven maken op bepaalde aftrekposten (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve.
Belastinguitstel wordt verleend of verlengd tot 1 juli aanstaande en check bij je administrateur of accountant of de Belastingdienst of je ook in aanmerking komt voor terugbetalingstermijn van 36 maanden. Het kabinet verschuift de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober.

TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten
Bij omzetverlies vanaf 30% is vergoeding van vaste lasten verruimd, ook voor kleinere bedrijven.
SBI codes zijn verruimd.
minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
Drempel van 3.000 naar 2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
Referentiejaar voor bepalen omzetverlies blijft 2019.
Per april/mei komt wel een regeling voor startende bedrijven, die in 2020 zijn begonnen.
Maar LET OP, een apart werk/vestigingsadres blijft echter vereist.

NOW – loonsteun
Vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal.

Garantiefonds voor evenementen Er komt een garantiefonds van 300 miljoen voor evenementen. Het gaat om beurzen/congressen, cultuur en sportevenementen vanaf 3000 bezoekers. De regeling wordt nader uitgewerkt en zal waarschijnlijk gelden voor evenementen vanaf 1 juli 2021.

Fieldlabs gaan door In februari beginnen de fieldlabs, enkele evenementen in een gecontroleerde omgeving, ter verkenning van perspectief voor de evenementensector.

20 november: Cultuurbegroting en tweede steunpakket. De lobby is deze week vooral gericht op Trickle Up. Er moet een eerlijker deel van het steunpakket van 482 miljoen direct naar de makers. Ook geld naar het Steunfonds rechtensector is daarbij een belangrijk punt. En daarnaast de lobby over de knelpunten in de subsidietoekenningen 2021-2024. OCW heeft inmiddels ook een lijst gepubliceerd van instellingen die in aanmerking komen voor het half jaar overbruggingssubsidie, zie hier de lijst.

Over TOZO en de partnertoets. De partnertoets voor zelfstandigen (sic) moet echt afgeschaft, vinden wij. De Eerste Kamer stemde aflopen dinsdag over een motie van de SP om de partnertoets af te schaffen voor inkomens tot 1,5 keer modaal. Helaas is die motie verworpen. Naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden ook SGP en Forum voor Democratie tegen, waardoor er geen meerderheid was. Zie hier de reactie van SP Senator Tiny Kox op de motie. De motie was sterk, de reactie van het kabinet zwak, en ook de opstelling van VNG en Divosa valt tegen, lees hier de brief van het kabinet Brief aan de Eerste Kamer over de uitvoeringstechnische consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de Tozo. Mogelijk biedt de motie over de positie van sekswerkers nog soelaas voor componisten.

18 november: Kunstenbond heeft een selectie verhalen van werkenden in de sector gebundeld in het boekje #bezingeving. De bundel laat zien hoe het ervoor staat in de sector en wat er nodig is om de sector door de komende crisismaanden heen te helpen. Van schrijnend tot hoopvol, van onrecht tot zingeving. Mét een actielijst voor politiek Den Haag, waar de komende weken wordt besloten hoe het tweede noodpakket in de sector wordt verdeeld.
Illustratie door Jip van den Toorn.

CBS publiceert onderzoek naar de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector. Je vindt het onderzoek hier.

12 november de NVJ lanceerde zojuist de tarievencalculator. Een bruikbare tool. Zie: https://www.nvj.nl/nieuws/nvj-tarievencalculator-gelanceerd

14 oktober Uit het stenogram debat 14/10, Mark Rutte: “Waar extra maatregelen nu leiden tot meer omzetderving — dat kan zijn in de horeca, de cultuur of de evenementensector — wordt dat opgevangen binnen het pakket. Dat geldt voor de NOW en de TVL. Hoe groter het omzetverlies, hoe meer financiële steun. En dat is boven op de algemene steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de bijna 500 miljoen extra die er al was voor de culturele sector. (……)  Ik hoor de zorgen in de Kamer en in de samenleving. (…..) Uiterlijk 26 oktober een diepgaande analyse van wat de nieuwe maatregelen  aanvullend betekenen op die steunpakketten.”

28 september:  Nieuw Geneco is actief lid van de Creatieve Coalitie, die deelneemt aan de taskforce creatieve en culturele sector. De taskforce adviseert het ministerie over de effecten van corona voor onze sector. Generieke maatregelen sluiten vaak niet goed aan bij ondernemers in de culturele en creatieve sector. Meer maatwerk is noodzakelijk. De taskforce legt in deze brief uit waar het aan schort en biedt een herstel plan voor de sector aan.

15 september: De komende weken zijn bepalend voor de toekomst van onze culturele en creatieve sector. De miljoenennota op Prinsjesdag en de verdeling van noodsteun zijn onderwerp van het politieke debat. De Creatieve Coalitie heeft een filmpje gemaakt waarmee we de sector nog eens duidelijk tegen een economische meetlat leggen. Voor veel politici is juist economische waarde HET argument om voor een sector te willen strijden. En de cijfers liegen er niet om. Zorg jij ervoor dat deze film de komende weken frequent gedeeld wordt met politici, politieke partijen, zodat ze ons op waarde schatten? Hieronder vind je de clip De Scheppende Mens.

• Update 29 juni: Brief Creatieve Coalitie aan de Tweede Kamer tbv het debat over Cultuur en Corona op maandag 29 juni , http://www.nieuwgeneco.nl/lobby

• Update 4 juni: Terrassen en podia weer open vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni gaan zowel de terrassen als de podia weer open. In theaters en concertzalen komt de deur eerst nog op een kier te staan. Niet meer dan 30 bezoekers zijn welkom. Vanaf 1 juli gaat de deur verder open en kunnen maximaal 100 bezoekers een concert of theatervoorstelling bijwonen, op voorwaarde dat ze op 1,5 meter afstand van elkaar gaan zitten. Daardoor past nog maar zo’n 30% van het oorspronkelijke aantal bezoekers in een zaal.
Het is nog onduidelijk welke coronamaatregelen de overheid en het RIVM vanaf 1 september gaan instellen, als het nieuwe seizoen start. Het lijkt erop dat de 1,5 meter afstand een dwingende voorwaarde blijft, zowel op het podium als in de zaal. Dat vraagt om een ingrijpende herziening van het seizoensprogramma en om improvisatie. Voor de orkesten verandert veel. De orkestmusici moeten optreden in kleinere bezettingen. Nieuw Geneco is met verschillende orkesten in gesprek om te brainstormen hoe Nederlandse componisten kunnen bijdragen aan de uitdagingen in dit nieuwe muziekleven.

Update 28 mei: Noodfonds Muziek. Op 1 mei heeft BUMA/STEMRA samen met Sena het Noodfonds Muziek gelanceerd. Kijk op https://www.noodfondsmuziek.nl voor meer informatie en hier kun je de brief van BUMA/STEMRA lezen.

Update 25 mei:  Cultuursector start online demonstratie ‘Cultuur in actie!’

Update 21 april: Inmiddels is de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) uitgewerkt in een zogenaamde ‘algemene maatregel van bestuur’ (AMvB). Als gevolg daarvan kunnen wij nu een sluitend antwoord geven op een aantal veel gestelde vragen.
Let op: Kijk altijd op de website van je eigen gemeente voor alle relevante en meest actuele informatie over de TOZO-aanvraagmogelijkheden.

Update per 24 april: Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan TOZO-regeling.
Op verzoek van de Tweede Kamer zullen grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de TOZO. Let op: het gaat in sommige gevallen alleen om het aanvragen van een bedrijfskrediet en niet de tegemoetkoming in het levensonderhoud. Lees de berichtgeving van de Rijksoverheid dus goed door.

Noodfonds BUMA/Sena/Spotify

Tips & To Do’s
Hou juist nu je BUMA aanmeldingen goed bij. Lees onze tips!

• Lees hier de brandbrieven en meer over de acties

• Lees het artikel in het Parool van 28 april 2020: wie redt de componisten?

• SENA start productiefonds